Swansea Spring Pride: Saturday 5th May, Waterfront Museum
Parade: 11 – 12pm, entertainment: 12 – 4pm
Celebrating our local LGBT community in style! Swansea Pride features music, info stands, talks, film screenings, kids crafts, glitter face painting and an Over the Rainbow gallery trail. Pride Parade from Castle Square from 11am, stalls and entertainment at the Waterfront Museum 12 – 4pm. All are welcome, free admission.

Swansea University will have a stall at Swansea Pride – if you would like to help staff the stall at any point during the day, please get in touch at lgbtplus@swansea.ac.uk.

Learn more and RSVP at https://www.facebook.com/events/615877898761541/.

Bi Fest Wales: Saturday 12th May, YMCA Swansea
Daytime: 12 – 6pm, evening live music gig: 7.30pm – 11.30pm.
BiFest Wales is a one-day event for bisexual people, their friends, allies, and anyone interested in bisexuality, with workshops, social and craft space, and community information. Entry is only £2, and under 16s go free. The Swansea University LGBT+ Staff Network will be in attendance on the day, and we extend an invitation for you to join us.

To find out more, visit www.bicymru.org.uk.


Transgender Day of Visibility
Saturday 31st March was Transgender Day of Visibility, a day to celebrate trans people and raise awareness and understanding of trans issues worldwide. Swansea University stands proud with our trans colleagues, students, & the trans community – we are committed to ensuring that everyone can be themselves, & be treated with dignity and respect. Please read the profiles of two prominent UK trans campaigners below – CJ and Charlie Martin (click to enlarge). If you would like to read more trans people’s stories, please visit https://www.stonewall.org.uk/stonewall-stories.

Our LGBT+ Staff Network is open to all staff who identify as LGBT+, including trans, nonbinary, or genderqueer. To learn more or to join please visit http://bit.ly/LGBTSwanseaUni.

 


Pride Gwanwyn Abertawe: Dydd Sadwrn 5ed Mai, Amgueddfa’r Glannau
Orymdaith: 11 – 12pm, adloniant: 12 – 4pm

Dathlu ein cymuned LDHT leol mewn steil! Bydd Pride Abertawe yn cynnwys cerddoriaeth, stondinau gwybodaeth, dangosiadau ffilm, crefftau i blant, peintio wynebau ‘glitter’ a llwybr orielau’r enfys. Bydd yr Orymdaith Pride yn dechrau o Sgwâr y Castell am 11am, a chynhelir y stondinau a’r adloniant yn Amgueddfa’r Glannau rhwng 12-4pm. Croeso i bawb, mynediad am ddim.

Bydd gan Brifysgol Abertawe stondin yn Pride Abertawe – os hoffech helpu ar y stondin ar unrhyw adeg yn ystod y dydd, cysylltwch â c.l.elms@swansea.ac.uk.

I ddysgu mwy ac i ateb cysylltwch â https://www.facebook.com/events/615877898761541/.

 Bi Fest Cymru: Sadwrn 12 Mai, YMCA Abertawe
Dydd: 12 – 6pm, gyda’r nos cerddoriaeth amgen: 7.30 – 11.30pm.

Mae Bi Fest Cymru yn digwyddiad undydd i bobl ddeurywiol, eu ffrindiau, cynghreiriad a phawb sydd a diddordeb mewn deurywioldeb gyda gweithdai, crefftau, gofod cymdeithasol, gwybodaeth gymunedol.  Mynediad £2 yn unig, ac am ddim i blant dan 16 oed.  Bydd Rhwydwaith Staff LDHT+ Prifysgol Abertawe yn bresennol ar y diwrnod, a gwahoddwn chi i ymuno â ni

I wybod rhagor, ewch i www.bicymru.org.uk.

 

 

Diwrnod Gwelededd Traws 

Roedd Dydd Sadwrn yn Ddiwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywioldeb, diwrnod i ddathlu pobl drawsrywiol a deall materion trawsrywiol byd-eang. Mae Prifysgol Abertawe yn falch o gefnogi ein cydweithwyr a’n myfyrwyr trawsrywiol, a’r gymuned drawsrywiol – rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gall pawb fod yn nhw eu hunain a chael eu trin ag urddas a pharch.

Darllenwch broffiliau dau o ymgyrchwyr trawsrywiol blaenllaw’r DU isod – CJ a Charlie Martin.

Os hoffech ddarllen mwy o straeon am bobl drawsrywiol, ewch ar https://www.stonewall.org.uk/stonewall-stories.

Mae ein Rhwydwaith Staff LDHT+ yn agored i bob aelod o staff sy’n adnabod eu hunain fel LDHT+, gan gynnwys pobl drawsrywiol, anneuaidd, neu ryngrywiol. I ddysgu mwy neu i ymuno ewch ar bit.ly/LGBTSwanseaUni.

April 13th, 2018

Posted In: Uncategorized

Leave a Comment

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University