We have extended the deadline for submission of Abstracts to the 31 July 2017

See below for details

Swansea University, in Collaboration with the University of South Wales and Cardiff University would like to announce a Call for Papers and Save the Date for the:

Second Annual LGBTQ Inclusivity in Higher Education Conference:
Facing the Dragon

5th and 6th September 2017
Hosted and Presented by Swansea University, Wales, UK.

 

In this national conference on inclusivity in Higher Education, we will explore how to bring intersectionality into inclusive curricula across the Higher Education landscape, bringing equality home to the seats of learning and research.

We invite papers and posters on every aspect of inclusivity in HE, looking at the implementation of inclusive curricula, student and staff groups and networks, work on gender, trans* and transition, work on feminism, ethnicity, religion, age, occupation or identity, at the intersection of equality for staff and students. Maybe you have initiated a project to include more diverse authors on a curriculum, or signposted students to understanding the diverse backgrounds of leading figures in your field. Maybe you have published work that relates to inclusivity, or draw on diverse sources to develop your research and teaching practice. Maybe you work in an organisation that supports LGBTQ people and have insights from your own work to offer those within HE. We are looking for critical papers, discussion pieces, research, case studies and interactive workshops to develop inclusivity activities.

We invite scholars, activists, members of the community, students and others to submit abstracts of no more than 250 words, accompanied by a 50 word bio on any aspect of promoting inclusive curricula in HE, for either papers (15 minutes), interactive workshops (1 hour) or posters.

Deadline for Abstract Submission: 31 July 2017

Please send to: lgbtplus@swansea.ac.uk with ‘Abstract Submission’ in the subject

LGBTQ Chynwysoldeb yn Uwch Addysg GynhadleddAil Blynyddol LGBTQ Chynwysoldeb yn Uwch Addysg Gynhadledd :
Wynebu y Ddraig

5ed a 6ed medi 2017
Gynnal a Gyflwynwyd gan Brifysgol Abertawe, Cymru, y DU.

 

Yn y gynhadledd genedlaethol ar gynhwysiant mewn Addysg Uwch, rydym yn edrych ar sut i ddod rhyng-gysylltiadau i mewn cwricwla cynhwysol ar draws mae’r dirwedd Addysg Uwch, gan ddod â cydraddoldeb gartref i’r seddi dysgu ac ymchwil.

Rydym yn gwahodd papurau a phosteri ar bob agwedd o gynhwysiant yn ei FOD, yn edrych ar y gweithredu cwricwla cynhwysol, myfyrwyr a grwpiau staff a rhwydweithiau, yn gweithio ar rhyw, traws* a newid, yn gweithio ar ffeministiaeth, ethnigrwydd, crefydd, oed, galwedigaeth neu hunaniaeth, yn y groesffordd o gydraddoldeb ar gyfer staff a myfyrwyr. Efallai eich bod wedi cychwyn prosiect i gynnwys mwy amrywiol awduron ar y cwricwlwm neu arwydd myfyrwyr i ddeall y
gefndiroedd amrywiol o ffigurau blaenllaw yn eich pwnc. neu yn tynnu ar amrywiol ffynonellau I ddatblygu eich ymchwil ac ymarfer dysgu. Efallai eich bod yn gweithio mewn sefydliad sy’n cefnogi y boblo LHDTH+ ac wedi ennill dealltwriaeth o’r gwaith eich hun i gynnig y rhai o fewn Uwch Addysg. Rydym yn chwilio am hanfodol papurau, trafodaeth ddarnau, ymchwil, profiadau personol, astudiaethau achos a gweithdai rhyngweithiol i ddatblygu gweithgareddau cynhwysiant.

Rydym yn gwahodd ysgolheigion, gweithredwyr, aelodau o’r gymuned, myfyrwyr ac eraill i gyflwyno crynodeb o ddim mwy na 250 gair yng nghwmni 50 gair bywgraffiad ar unrhyw agwedd o hyrwyddo cynhwysol cwricwla mewn addysg uwch, naill ai ar gyfer papurau (15 munud), gweithdai rhyngweithiol gweithdai (1 awr) neu bosteri.

Dyddiad cau ar gyfer Cyflwyno Crynodeb: 311 gorffennaf 2017

Os gwelwch yn dda anfon i: lgbtplus@swansea.ac.uk gyda ‘Abstract Submission’ yn y pennawd

June 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University